Par personas datu apstrādi

Personas datu apstrāde reģistrācijas vietnē Latvijas Bankas monētu iemaksas pašapkalpošanās iekārtas izmantošanai

Latvijas Banka nodrošina fizisko personu datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Personas datu pārzinis ir Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236. Papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā.

Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

Reģistrācijas vietnē dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu monētu iemaksas iekārtu lietotāju identitātes pārbaudi un informāciju, kas nepieciešama maksājumu veikšanai un klienta izpētei, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" un saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un sankciju riska pārvaldību.

Personas datu kategorijas

Personas dati tiek iegūti no pašas personas sniegtās informācijas. Personas datu kategorijas ir:

  • Identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods;
  • Kontaktinformācija – e-pasta adrese, korespondences adrese, tālruņa numurs;
  • Bankas konta rekvizīti, kas nepieciešami iemaksātās naudas pārskaitīšanai;
  • Informācija, kas nepieciešama politiski nozīmīgas personas noteikšanai, patiesā labuma guvēja noskaidrošanai, līdzekļu izcelsmes noteikšanai un paredzamais pakalpojuma izmantošanas biežums.

Reģistrācijas vietnē norādīto datu labošana un atbildība par reģistrācijas vietnē iekļautajām ziņām

Persona, kas reģistrējas, ir atbildīga par reģistrācijas laikā sniegtās informācijas pareizību un aktualitāti, ka arī par piešķirtā personas identifikatora un paroles izmantošanu un drošu glabāšanu.
Ja persona ir konstatējusi kļūdu iesniegtajos datos, tad iesniegtos datus jālabo, pieslēdzoties reģistrācijas vietnei. Nepieciešamības gadījumā personai jāsazinās ar Latvijas Banku.

Personas datu saņēmēji

Personas dati tiek apstrādāti Latvijas Bankas informācijas sistēmās, kā arī tos apstrādā Latvijas Bankas darbinieki savu amata un darba pienākumu izpildei.

Pakalpojuma lietošanas tiesību apturēšana

Ja persona, kas, reģistrējoties lietotāju reģistrācijas sistēmā, norāda, ka mērķis ir vienreizēja apgrozībai derīgu euro apgrozības monētu iesniegšana aizstāšanai ar bezskaidru naudu, tad personas tiesības lietot monētu iemaksas iekārtu tiek apturētas uzreiz pēc tam, kad iesniedzējs, izmantojot monētu iemaksas iekārtu, veicis apgrozībai derīgu euro apgrozības monētu iesniegšanu aizstāšanai ar bezskaidru naudu, vai, ja persona pēc reģistrēšanās lietotāju reģistrācijas sistēmā neizmanto monētu iemaksas iekārtu, reģistrācijas mēnesim sekojošā kalendārā mēneša pēdējā dienā.
Ja persona, reģistrējoties lietotāju reģistrācijas sistēmā, norāda, ka mērķis ir vairākkārtēja apgrozībai derīgu euro apgrozības monētu iesniegšana aizstāšanai ar bezskaidru naudu, tad Personas tiesības lietot monētu iemaksas iekārtu tiek apturētas dienā, kad aprit viens gads no pēdējās reizes, kad tika izmantota monētu iemaksas iekārta, vai, ja persona pēc reģistrēšanās lietotāju reģistrācijas sistēmā neizmanto monētu iemaksas iekārtu, reģistrācijas mēnesim sekojošā kalendārā mēneša pēdējā dienā.

Datu glabāšanas ilgums

Dati, kas iegūti, lai nodrošinātu personas tiesības lietot monētu iemaksas iekārtu, tiek dzēsti uzreiz pēc pakalpojuma lietošanas tiesību apturēšanas. Iesniedzējs var atjaunot monētu iemaksas iekārtas lietošanas tiesības, veicot atkārtotu reģistrāciju. Personas identificēšanas nolūkā iegūtie dati, kurus sniedz saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un sankciju riska pārvaldību, tiek glabāti 5 gadus pēc darījumu attiecību izbeigšanas. Finanšu dati par veiktajiem pārskaitījumiem un transakcijām tiek glabāti 5 gadus pēc attiecīgā finanšu gada beigām.